Polityka prywatności

Czym jest ten dokument?

Niniejsza informacja (dalej jako „Klauzula Informacyjna” lub „Polityka Prywatności”) opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez radcę prawnego Marcina Walczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Walczyński Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON 140852708, NIP 7742264689 (dalej jako „Kancelaria”).

Klauzula Informacyjna stosuje się do osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez Kancelarię zarówno w związku ze świadczeniem przez Kancelarię usług pomocy prawnej, jak i ogólnie w związku z funkcjonowaniem Kancelarii (dalej jako „Osoby Fizyczne”).

Klauzula Informacyjna stanowi jednocześnie wykonanie obowiązku informacyjnego przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej odpowiednio jako „Obowiązek Informacyjny” i „RODO”).

Zaznaczamy, że Obowiązek Informacyjny wiąże Kancelarię jedynie względem niektórych Osób Fizycznych, co wynika z przepisów i zasad regulujących wykonywanie zawodu radcy prawnego, w tym przede wszystkim z konieczności przestrzegania przez Kancelarię obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Treść Klauzuli Informacyjnej jest utrzymywana na stronie internetowej walczynski.pl w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI, a ponadto może być przekazywana Osobom Fizycznym w formie odrębnej komunikacji. Klauzula Informacyjna dostępna na stronie internetowej walczynski.pl umożliwia Osobom Fizycznym zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez Kancelarię Danych Osobowych oraz przysługującymi im prawami, jako uzupełnienie informacji przekazanych tym osobom przy wcześniejszej komunikacji z nimi (np. poprzez odesłanie do POLITYKI PRYWATNOŚCI na stronie internetowej walczynski.pl za pomocą hiperłącza zawartego w tej komunikacji).

Jaka jest relacja Polityki Prywatności do Polityki Cookies?

Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania przez Kancelarię Danych Osobowych.

Polityka Cookies opisuje zasady korzystania przez Kancelarię z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) w związku z funkcjonowaniem strony internetowej walczynski.pl (dalej jako „Serwis”).

Są to dwa różne zagadnienia i regulacje.

Wyjaśniamy, że korzystanie z Serwisu nie powoduje przetwarzania Danych Osobowych, natomiast może powodować pozyskiwanie informacji o użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu poprzez zamieszczanie w ich urządzeniach końcowych plików cookies. Informacja na ten temat jest zawarta w Serwisie q odrębnej zakładce POLITYKA COOKIES.

 

1. WPROWADZENIE

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania, z dniem 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), na podstawie art. 13 RODO radca prawny Marcin Walczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Walczyński Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON 140852708, NIP 7742264689 (dalej jako „Kancelaria”) informuje, że od 25 maja 2018 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian regulujących przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego) stosują się poniższe zasady przetwarzania przez Kancelarię Pana/Pani danych osobowych, zaś Pani/Panu przysługują w związku z tym określone prawa opisane poniżej.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawarte są w punkcie II. poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawarte są punkcie III. poniżej w rozwinięciu informacji podstawowych.

 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Administrator Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Marcin Walczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Walczyński Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON 140852708, NIP 7742264689 (dalej jako „Kancelaria”).

2.2 Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

1) dane przetwarzane w związku ze świadczeniem przez Kancelarię usług pomocy prawnej;

2) dane przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Kancelarii.

2.3 Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Kancelarię w celu:

1) świadczenia usług pomocy prawnej na Pani/Pana rzecz;

2) wykonywania, w tym rozliczania, zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług pomocy prawnej;

3) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii na podstawie przepisów prawa;

4) dla celów analitycznych i statystycznych na potrzeby wewnętrzne Kancelarii;

5) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

6) kierowania do Pani/Pana przez Kancelarię treści marketingowych, jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę;

7) innych celów, jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę.

2.4 Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

1) zawarta z Panem/Panią umowa o świadczenie usług pomocy prawnej (w przypadku klientów Kancelarii) lub inna umowa (np. w przypadku osób fizycznych świadczących usługi na rzecz Kancelarii);

2) obowiązki prawne ciążące na Kancelarii na podstawie przepisów prawa;

3) uzasadniony interes Kancelarii;

4) Pani/Pana zgoda;

5) ewentualnie inne okoliczności stanowiące podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

2.5 Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, z którymi Kancelaria współpracuje w celu zapewnienia należytego wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub ogólnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, takie jak podmioty świadczące usługi biurowe, księgowe, pocztowe, informatyczne i inni dostawcy usług niezbędnych do wykonania umowy lub ogólnie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, w tym osoby trzecie, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Kancelarii i inne podmioty wskazane w informacji szczegółowej.

2.6 Pani/Pana uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie przepisów ogólnych RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do danych osobowych;

2) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w niektórych przypadkach;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w niektórych przypadkach;

4) inne prawa opisane w informacji szczegółowej.

Zaznaczamy jednak, że w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię możliwość skorzystania przez Panią/Pana z danego uprawnienia może być ograniczona albo nawet wyłączona przez obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy regulujące wykonywanie zawodu radcy prawnego, w tym przede wszystkim z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

 

3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Co to jest RODO?

Jest to powszechnie stosowany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

3.2 Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych osób fizycznych w Unii Europejskiej.

3.3 Od kiedy stosuje się RODO?

Od 25 maja 2018 r.

3.4 Co znajduje się w dokumencie ?

W dokumencie znajdują się informacje o tym, w jaki sposób Kancelaria chroni i przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a także, jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z tym przetwarzaniem.

3.5 Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Marcin Walczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Walczyński Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON 140852708, NIP 7742264689 (dalej jako „Kancelaria”).

3.6 Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Kancelaria wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Osobą tą jest bezpośrednio radca prawny Marcin Walczyński, z którym w tych sprawach można się skontaktować poprzez e-mail office@walczynski.pl lub marcin@walczynski.pl lub też klikając na zakładkę SKONTAKTUJ SIĘ dostępną na stronie internetowej walczynski.pl oraz osobiście lub listownie na adres siedziby Kancelarii (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

3.7 Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

1) dane przetwarzane w związku ze świadczeniem przez Kancelarię usług pomocy prawnej;

2) dane przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Kancelarii.

Ad 1)

Kategorie osób, których dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem przez Kancelarię usług pomocy prawnej:

a) klienci Kancelarii (osoby fizyczne);

b) osoby reprezentujące klientów Kancelarii, innych niż osoby fizyczne;

c) osoby trzecie, których dane są wykorzystywane przy świadczeniu przez Kancelarię usług pomocy prawnej, w tym zarówno dane osób, które zostały bezpośrednio przekazane przez klientów Kancelarii, dane pozyskane bezpośrednio przez Kancelarię lub dane, w których posiadanie Kancelaria weszła niezależnie od inicjatywy własnej lub klienta; przykładem takich kategorii osób są inni beneficjenci pomocy prawnej, świadkowie, strony postępowania i ich pełnomocnicy, biegli;

d) personel Kancelarii i osoby trzecie, z którymi Kancelaria współpracuje przy świadczeniu usług pomocy prawnej na stałe lub nieregularnie; przykładem takiej kategorii osób są osoby zatrudnione w Kancelarii, pełnomocnicy substytucyjni i inni współpracownicy, tłumacze, notariusze, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy finansowi, majątkowi i inne osoby świadczące usługi doradcze, nawet jeśli w danej chwili osoby te nie są zaangażowane w konkretną sprawę;

e) inne osoby trzecie, z których usług Kancelaria korzysta przy świadczeniu usług pomocy prawnej doraźnie w konkretnej sprawie; przykładem takiej kategorii osób są pełnomocnicy substytucyjni i inni współpracownicy, tłumacze, notariusze, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy finansowi, majątkowi i inne osoby świadczące usługi doradcze, które w danej chwili są zaangażowane w konkretną sprawę.

Ad 2)

Kategorie osób, których dane są przetwarzane w związku funkcjonowaniem Kancelarii:

a) osoby z punktu 1) d) i e) powyżej, których danymi Kancelaria dysponuje również na potrzeby funkcjonowania Kancelarii; poza osobami z punktów 1) d) i e) powyżej przykładem takiej kategorii osób są osoby zatrudnione w Kancelarii, których zadania nie są bezpośrednio związane ze świadczeniem przez Kancelarię usług pomocy prawnej, stażyści (praktykanci);

b) inne osoby trzecie, z usług których Kancelaria korzysta w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii; przykładem takiej kategorii osób są osoby obsługujące księgowość Kancelarii, świadczące usługi informatyczne, kurierzy i dostawcy innych usług lub towarów, zarówno stałych, jak doraźnych.

3.8 W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

1) w celu świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną oraz zawierania pomiędzy Panią/Panem i Kancelarią umów, w szczególności umów w przedmiocie świadczenia usług pomocy prawnej i wykonywania tych umów, jak również w celu wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie oraz w celu wykonania umowy zawartej przez Kancelarię z osobą trzecią w Pani/Pana interesie, komunikacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy, rozliczeń usług i umów, wystawiania faktur, etc.; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO, gdyż przetwarzane Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne Kancelarii do wykonania umowy;

2) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów postępowania, regulujących zakres danych, które muszą zostać wskazane w związku z konkretną czynnością procesową, przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, a także przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO, gdyż Kancelaria jest obowiązana spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa;

3) w celu ochrony Pani/Pana żywotnych interesów wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzania nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 d) RODO;

4) w celu importu Pana/Pani danych osobowych do baz danych; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO, jeśli przetwarzane Pani/Pana danych osobowych w ten sposób jest niezbędne Kancelarii do wykonania umowy, a także prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 f) RODO), polegający m.in. na zapewnieniu sobie przez Kancelarię możliwości utrzymywania bazy danych dla celów kontaktowych (por. również cel pod lit. e) poniżej);

5) w celu kierowania do Pani/Pana przez Kancelarię treści marketingowych (marketing bezpośredni produktów i usług w przedmiocie świadczenia usług pomocy prawnej, w tym otrzymywanie od Kancelarii oferty tego rodzaju produktów i usług) w sposób, na który Pani/Pan wyraził(a) zgodę – postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 f) RODO) – w zakresie dopuszczalnym przez prawo, a tam gdzie prawo tego wymaga – Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO); prawnie uzasadniony interes Kancelarii polega na zapewnieniu sobie przez Kancelarię możliwości przesyłania do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, telefonicznie, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraził(a) zgodę;

6) dla celów analitycznych i statystycznych na potrzeby wewnętrzne Kancelarii – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

7) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Dodatkowo, jeśli Pan/Pani wyraził(a) wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest również art. 6 ust. 1 a) RODO.

Powyższe dotyczy wszystkich kategorii osób, których dane przetwarzamy.

3.9 Na jaki okres czasu zbieramy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1) w celu świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną oraz zawierania pomiędzy Panią/Panem i Kancelarią umów, w szczególności umów w przedmiocie świadczenia usług pomocy prawnej i wykonywania tych umów, jak również w celu wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie oraz w celu wykonania umowy zawartej przez Kancelarię z osobą trzecią w Pani/Pana interesie, komunikacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy, rozliczeń usług i umów, wystawiania faktur, etc. – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz ww. usług i przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z ww. umów, przepisów prawa oraz przepisów i zasad etyki (tzw. korporacyjnych) regulujących wykonywanie zawodu radcy prawnego, tj. do czasu wygaśnięcia wszystkich stosunków, w tym prawnych, finansowych, etc. pomiędzy stronami, np. zakończenie świadczenia usługi pomocy prawnej, prawomocne zakończenie sprawy sądowej, rozliczenie umowy, etc.;

2) w celu importu Pana/Pani danych osobowych do baz danych – do czasu zakończenia działalności gospodarczej przez Kancelarię lub przez kontynuatora jej działań lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie;

3) w celu kierowania do Pani/Pana przez Kancelarię treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie;

4) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii na podstawie powszechnie obowiązującego prawa – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków, również tych wynikających z przepisów i zasad etyki (tzw. korporacyjnych) regulujących wykonywanie zawodu radcy prawnego;

5) w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane do celów analitycznych i statystycznych – do czasu, kiedy dane te będą dostępne w bazach danych Kancelarii, tj. do zakończenia działalności gospodarczej przez Kancelarię lub przez kontynuatora jej działań, jednak nie dłużej niż przez czas wskazany w punkcie b) powyżej;

6) w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości,

przy czym w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego okres przechowywania danych wynosi 10 (dziesięć) lat od zakończenia postępowania lub innej sprawy.

3.10 Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

2) podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi biurowe, księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, finansowe, analityczne, marketingowe;

3) operatorzy pocztowi i kurierzy;

4) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;

5) podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zawartej z Panem/Panią umowy (świadczenia zakupionej przez Panią/Pana usługi pomocy prawnej) lub które w inny sposób uczestniczą w realizacji tej umowy, takie jak np. partnerzy handlowi Kancelarii, podmioty świadczące usługi dla Kancelarii (np. podwykonawcy, w tym radcowie prawni i adwokaci oraz aplikanci radcowscy i adwokaccy), realizujące inne świadczenia, organy władzy publicznej i sądy;

6) dostawcy innych towarów i usług świadczonych na rzecz Kancelarii, zarówno stałych jak doraźnych;

7) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

3.11 Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Kancelaria nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Informujemy, że możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych, a także poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) wyłącznie pod warunkiem, że:

1) poinformowana/poinformowany o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla Pani/Pana wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła Pani/wyraził Pan na nie zgodę;

2) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem, a Kancelarią lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie;

3) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez Kancelarię z osobą trzecią w Pani/Pana interesie;

4) przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego;

5) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

6) przekazanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innych osób, jeżeli Pani/Pan jest fizycznie lub prawnie niezdolna/niezdolny do wyrażenia zgody; lub

7) przekazanie następuje z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego ma służyć za źródło informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub dla każdej osoby mogącej wykazać prawnie uzasadniony interes – ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

3.12 Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu działań oraz profilowaniu

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji. Podejmowane przez Kancelarię działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie ingerują w proces podejmowania przez Panią/Pana decyzji.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu. Kancelaria nie zamierza profilować Pani/Pana danych osobowych.

Kancelaria wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), co jest uregulowane odrębnie w POLITYCE COOKIES, dostępnej na stronie internetowej walczynski.pl w zakładce pod tą samą nazwą.

3.13 Jakie dane osobowe należy nam podać?

Warunkiem skorzystania z usług Kancelarii i podpisania umowy z Kancelarią jest podanie nam następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, numer ewidencyjny PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) – jeżeli Pan/Pani go posiada, a dodatkowo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: adres siedziby, numer statystyczny REGON i numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Natomiast jeśli poda nam Pani/Pan adres poczty elektronicznej, znacznie ułatwi nam to proces komunikacji.

W przypadku danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem przez Kancelarię usług pomocy prawnej, w zależności od przedmiotu konkretnej sprawy (konkretnego przedmiotu usługi pomocy prawnej) realizacja umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Kancelarią może wymagać podania nam Pani/Pana dodatkowych danych osobowych, takich jak np. stanowisko służbowe, zawód, wykształcenie, rola w sprawie, inne dane, których ujawnienie jest niezbędne dla celów świadczenia pomocy prawnej i funkcjonowania Kancelarii, w tym do celów ustalenia braku konfliktu interesów, zastępstwa procesowego (np. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów postępowania, regulujących zakres danych, które muszą zostać wskazane w związku z konkretną czynnością procesową) i rozliczeń. O konieczności posiadania przez Kancelarię tych dodatkowych informacji Kancelaria informuje każdorazowo przed zawarciem umowy lub przed otrzymaniem takich danych.

3.14 Jakie uprawnienia Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Na podstawie przepisów ogólnych RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do danych (uzyskania informacji o przetwarzanych przez Kancelarię danych osobowych oraz o kopię danych);

2) sprostowania (poprawienia) danych;

3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (prawo do bycia zapomnianym);

4) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

5) bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania;

6) przeniesienia danych do innego administratora danych lub do państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek na adres e-mail office@walczynski.pl lub marcin@walczynski.pl lub też klikając na zakładkę SKONTAKTUJ SIĘ dostępną na stronie internetowej walczynski.pl oraz osobiście lub listownie na adres siedziby Kancelarii (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich korzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Pani/Pan może skorzystać w konkretnym przypadku, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez Kancelarię Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

Informujemy również, że możliwość skorzystania z danego uprawnienia może być ograniczona albo nawet wyłączona przez obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy regulujące wykonywanie zawodu radcy prawnego, w tym przede wszystkim z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego przepisy ogólne RODO dotyczące prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, a także prawa do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania stosuje się tylko w takim w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej.

Prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa przysługuje wyłącznie w stosunku do danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Panem/Panią umowy lub na podstawie Pana/Pani zgody i w sposób zautomatyzowany. Wniosek o to przeniesienie wykonamy jednak wyłącznie, jeśli będzie to technicznie możliwe.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie i zostanie Pan/Pani zawiadomiona o sposobie jego rozpoznania.

3.15 Prawo wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody

Niezależnie od praw wymienionych powyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Kancelaria jest zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, Kancelaria nie będzie już mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że Kancelaria wykaże, iż:

1) istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności

lub

2) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informujemy jednak, że w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego przepisy ogólne RODO dotyczące prawa wniesienia sprzeciwu stosuje się tylko w takim w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej.

Jeżeli wyłączną podstawą przetwarzania przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na to przetwarzanie ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria zapewnia, aby wycofanie zgody było równie łatwe jak jej wyrażenie; na przykład w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody za pomocą formularza dostępnego online lub w inny sposób polegający na zaznaczeniu opcji, zgodę tę może Pan/Pani cofnąć w równie łatwy sposób, tj. poprzez zaznaczenie opcji przeciwnej. W standardowym przypadku, aby wycofać zgodę wystarczy wysłać oświadczenie o wycofaniu zgody na adres e-mail office@walczynski.pl lub marcin@walczynski.pl lub też klikając na zakładkę SKONTAKTUJ SIĘ dostępną pod adresem www.walczynski.pl. Zgodę można również wycofać osobiście lub listownie na adres siedziby Kancelarii (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

Sprzeciw wnosi się oraz jest on rozpatrywany na zasadach dotyczących wniosku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.

3.16 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy prawa.

3.17 Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji braku ich podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia przez Kancelarię usług na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania pomiędzy Panią/Panem i Kancelarią umów, w szczególności niezbędne w celu zapewnienia Pani/Panu pomocy prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych do tego wymaganych jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów.

Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest również dobrowolne, ale nie warunkuje zawarcia i wykonania umowy, ani świadczenia usługi na Pani/Pana rzecz przez Kancelarię.